Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de DHK Company (o2H-Methode)

De website en de applicatie van de DHK Company, handelsnaam O2H-Methode, kunnen op verschillende manieren gebruikt worden. Alle diensten en producten die worden aangeboden op de website en applicatie zijn onderworpen aan de onderstaande algemene voorwaarden, tenzij afwijkende voorwaarden voorafgaand aan het starten van de dienstverlening schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 1 – Definities

 1. DHK Company: Bedrijfsnaam DHK Company, handelsnaam O2H-Methode, gevestigd te Den Haag onder KVK-nummer 78162629.
 2. Klant: degene met wie de DHK Company een overeenkomst is aangegaan.
 3. Website: https://hyperventilatie.eu.
 4. Applicatie: https://app.hyperventilatie.eu oftewel de O2H-Methode.
 5. O2H-Methode:  applicatie te benaderen via https://app.hyperventilatie.eu, doorschakeling vanuit https://hyperventilatie.eu
 6. Overeenkomst: Een overeenkomst waarbij de klant digitale inhoud en diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en diensten door de DHK Company worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de DHK Company.
 7. Maand (duur overeenkomst): 31 dagen.

Artikel 2 – Identiteit van de DHK Company

 1. Bedrijfsnaam: DHK Company
 2. Handelsnaam: O2H-Methode
 3. Adres: Oosteinde 70-11, 2548 AM Den Haag, Nederland
 4. E-mailadres: [email protected]
 5. KVK nummer: 78162629
 6. BTW identificatienummer: NL003293527B75

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de DHK Company en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de DHK Company en klant.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de DHK Company voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de DHK Company zijn in te zien en dat zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. De DHK Company en de klant zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 4 – Prijzen

 1. Alle prijzen die de DHK Company hanteert zijn in euro’s. zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen is.
 2. Alle prijzen die de DHK Company hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan de DHK Company te allen tijde wijzigen.
 3. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 4. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 5. Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst die een maand geldig  zijn ten allen tijden toegestaan.
 6. De prijzen die de DHK Company hanteert voor de O2H-Methode applicatie is gebaseerd op een tijdsduur van 1 maand, waarna de overeenkomst indien gewenst zelfstandig verlengd kan worden door de klant.

Artikel 5 – Aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. In het geval van de O2H-Methode is geldigheidsduur één maand
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als de DHK Company gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de de DHK Company niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 4. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan de DHK Company verstrekte gegevens waarop de DHK Company zijn aanbieding baseert. De klant betracht steeds de uiterste zorg dat de eisen waaraan de prestatie van de DHK Company dient te voldoen, juist en volledig zijn. In tekeningen, afbeeldingen, catalogi, websites, offertes, reclamemateriaal, normalisatiebladen e.d. vermelde maten en gegevens zijn voor de DHK Company niet bindend, behoudens indien door de DHK Company uitdrukkelijk anders is vermeld.

Artikel 6 – Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de DHK Company onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de DHK Company is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de DHK Company passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de DHK Company daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De DHK Company kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn verplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de DHK Company op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De DHK Company zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  b. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  c. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van de klant, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  d. indien de klant een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
  e. in geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering
  f. de overeenkomst wordt automatisch na één maand stop gezet

Artikel 7 – Geheimhouding

 1. De klant erkent dat de programmatuur een vertrouwelijk karakter heeft en dat deze programmatuur bedrijfsgeheimen van de DHK Company, diens toeleveranciers en/of de producent van de programmatuur bevat.

Artikel 8 – Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. De klant is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde te verkopen en/of over te dragen.
 2. De DHK Company is gerechtigd zijn aanspraken op de klant van vergoedingen aan een derde over te dragen.

Artikel 9 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De DHK Company mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door de klantaangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  a. als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De DHK Company mag, mits hij de klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De klant kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De DHK Company mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de DHK Company de klant de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de DHK Company de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de klant heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de klant die informatie heeft ontvangen.

Artikel 10 – Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de DHK Company hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 11 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan

 1. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, maakt de klant melding van het stopzetten van de online dienst en zal toegang met de gebruikelijke logingegevens geweigerd worden.
 3. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
 4. De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de klant niet heeft gemeld dat de klant deze kosten moet dragen of als de DHK Company aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de klant de kosten voor terugzending niet te dragen.
 5. Indien de klant herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de klant de DHK Company een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de DHK Company is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 6. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 12 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de DHK Company de melding van herroeping door de klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De DHK Company vergoedt alle betalingen van de klant, inclusief eventuele leveringskosten door de DHK Company in rekening gebracht voor het geretourneerde product/dienst, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de klant hem de herroeping meldt.
 3. De DHK Company gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.
 4. Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de DHK Company de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 13 – Uitsluiting herroepingsrecht

De DHK Company kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de DHK Company dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de DHK Company geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de de DHK Company worden aangeboden aan de klant die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant; en
  b. de klant heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de DHK Company de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 7. Volgens specificaties van de klant vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant; en
  b. de klant heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid en risico

 1. De totale aansprakelijkheid van de DHK Company wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met de klant overeengekomen garantie- verplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.
 2. De aansprakelijkheid van de DHK Company voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de klant, schade verband houdende met het gebruik van door de klant aan de DHK Company voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door de klant aan de DHK Company voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van de DHK Company wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
 3. De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van de DHK Company, zoals omschreven in de voorgaande leden van dit artikel, laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van DHK Company uit hoofde van deze voorwaarden geheel onverlet.
 4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de DHK Company meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen de DHK Company vervalt door het enkele verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering.
 5. De klant vrijwaart de DHK Company voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door de klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door de DHK Company geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, tenzij en voor zover de klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.
 6. Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan de DHK Company zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.
 7. De DHK Company kan niet aansprakelijk worden gesteld voor bestellingen die worden gedaan door minderjarige met een leeftijd onder de 18 jaar.
 8. De DHK Company kan niet aansprakelijk worden gesteld voor medische aandoeningen, zowel fysiek als psychisch, door toedoen van het gebruik van de O2H-Methode en de website. Gebruik van de O2H-Methode en de informatie op de website zijn geheel voor eigen risico.  Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.
 9. De DHK Company aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.

Artikel 15 – Overmacht

 1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige tussen partijen overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van de DHK Company , (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door de klant aan de DHK Company zijn voorgeschreven, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door de klant aan de DHK Company is voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) oorlog, (viii) werkbezetting, (ix) staking, (x) algemene vervoersproblemen en (xi) de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden.
  2. Indien een overmachtssituatie langer dan negentig dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 16 – Privacybeleid

 1. Indien de DHK Company dit van belang acht voor de uitvoering van de overeenkomst, zal de klant de DHK Company desgevraagd onverwijld schriftelijk informeren over de wijze waarop de klant uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
 2. De klant vrijwaart de DHK Company voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de klant wordt gehouden of waarvoor de klant op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij de klant bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan de DHK Company toegerekend moeten worden. De klant garandeert dat is voldaan aan alle vereisten voor de rechtmatige verwerking  van de persoonsgegevens die door de klant worden ingevoerd in de in het kader van Application Service Provision en/of Software as a Service aan de klant ter beschikking te stellen en ter beschikking te houden programmatuur, en de in het kader van Computerservice door de DHK Company gebruikte programmatuur.
 3. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door de DHK Company verleende dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij de klant. De klant staat er jegens de DHK Company voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. De klant vrijwaart de DHK Company tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Indien de DHK Company op grond van de overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de specificaties betreffende beveiliging zoals tussen partijen schriftelijk overeengekomen. De DHK Company staat er nimmer voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand
  van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.
 5. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst of anderszins gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten is de DHK Company gerechtigd de klanttoegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. De DHK Company is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes te wijzigen. De klant behandelt de toegangs- en identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en hanteert deze slechts voor eigen gebruik. De DHK Company is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs-of identificatiecodes wordt gemaakt, tenzij het misbruik mogelijk is geweest als rechtstreeks gevolg van een handelen of nalaten van de DHK Company .
 6. De klant heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens) verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij de klant. Partijen houden het er voor dat de DHK Company ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ‘bewerker’ in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is. De klant zal, zoveel als technisch mogelijk is, medewerking verlenen aan de door de klant na te
  komen verplichtingen. De kosten verbonden aan deze medewerking zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van de DHK Company begrepen en komen volledig voor rekening van de klant.
 7. De algemene manier hoe de DHK Company omgaat met verstrekte persoonsgegevens is vastgelegd in het privacybeleid.

Artikel – 17 Programmatuur

 1. De klant verkrijgt een gebruiksrecht op de door de DHK Company geleverde O2H-Methode, na ontvangst van de volledige betaling hiervoor door de DHK Company. Het gebruiksrecht geldt voor een specifieke versie, is niet exclusief en niet overdraagbaar en wordt verstrekt voor één maand. De klant is niet gerechtigd om de O2H-Methode of kopieën daarvan aan derden over te dragen of ter beschikking te stellen, tenzij anders overeengekomen.
 2. De klant is niet bevoegd de O2H-Methode te kopiëren.
 3. De klant zal geen wijzigingen en/of toevoegingen in de door de DHK Company in gebruik gegeven O2H-Methode aan te brengen of laten aanbrengen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de DHK Company.
 4. De DHK Company kan van de klantverlangen dat hij zijn systeem (apparatuur, programmatuur e.d.) aanpast indien dat noodzakelijk is voor het goed functioneren van een nieuwe versie van de programmatuur.

Artikel 18 – Acceptatie programmatuur

 1. De klant aanvaardt de programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt (‘as is’), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken, onverminderd de verplichtingen van de DHK Company.
 2. Waar in deze voorwaarden sprake is van ‘fouten’, wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen aan de door de DHK Company schriftelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties van de programmatuur, en, ingeval de programmatuur geheel of gedeeltelijk maat- werkprogrammatuur betreft, aan de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties. Van een fout is alleen sprake indien de klant deze kan aantonen en indien deze reproduceerbaar is. De klant is gehouden van fouten onverwijld melding aan de DHK Company te maken.
 3. De programmatuur zal tussen partijen gelden als volledig geaccepteerd op het moment dat de klant enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt van de programmatuur.
 4. De DHK Company zal zich naar beste vermogen inspannen de fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij de DHK Company gerechtigd is tijdelijke oplossingen, programmaomwegen of probleem- vermijdende beperkingen in de programmatuur aan te brengen.
 5. Acceptatie van de programmatuur mag niet worden onthouden op gronden die niet verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die de operationele of productieve ingebruikneming van de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van de DHK Company om deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling, indien en voor zover toepasselijk, te herstellen. Acceptatie mag voorts niet worden onthouden vanwege aspecten van de programmatuur die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals esthetische aspecten en aspecten betreffende de vormgeving van gebruikersinterfaces.
 6. Acceptatie van de programmatuur op een der wijzen als bedoeld in dit artikel heeft tot gevolg dat de DHK Company gekweten is voor de nakoming van zijn verplichtingen betreffende terbeschikkingstelling en aflevering van de programmatuur en, indien in voorkomend geval tevens de installatie door de DHK Company is overeengekomen, van zijn verplichtingen betreffende de installatie van de programmatuur.

Artikel 19 – Nieuwe versies van de programmatuur

 1. Het onderhoud omvat de terbeschikkingstelling van nieuwe versies van de programmatuur uitsluitend indien en voor zover dit schriftelijk is overeengekomen. Indien het onderhoud de terbeschikkingstelling van nieuwe versies van de programmatuur omvat, dan vindt die terbeschikkingstelling plaats ter discretie van de DHK Company.
 2. Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is de DHK Company niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele fouten in de voorgaande versie en tot het verlenen van ondersteuning en/of onderhoud met betrekking tot een voorgaande versie.
 3. De DHK Company kan verlangen dat voor de terbeschikkingstelling van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies de klant een nieuwe schriftelijke overeenkomst met de DHK Company aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald. De DHK Company kan uit een vorige versie van de programmatuur functionaliteit ongewijzigd overnemen, maar staat er niet voor in dat elke nieuwe versie dezelfde functionaliteit bevat als de voorgaande versie. De DHK Company is niet gehouden specifiek voor de klant bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de programmatuur te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.
 4. De DHK Company kan van de klant verlangen dat hij zijn systeem (apparatuur, programmatuur e.d.) aanpast indien dat noodzakelijk is voor het goed functioneren van een nieuwe versie van de programmatuur.

Artikel 20 – Uitsluitingen bij onderhoud

 1. Het onderhoud aan de programmatuur omvat niet het herstel van fouten, gebreken of onvolkomenheden die het gevolg zijn van of verband houden met:
  a. gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van de programmatuur, waaronder mede wordt verstaan fouten in de invoer van gegevens of in de gegevens zelf;
  b. wijziging van de programmatuur anders dan door of namens de DHK Company;
  c. het gebruik van de programmatuur in strijd met de daarvoor geldende voorwaarden of in strijd met de instructies in de gebruiksdocumentatie;
  d. wijzigingen in of fouten, gebreken of onvolkomenheden in apparatuur of andere programmatuur dan die onder het onderhoud van de DHK Company valt;
  e. het nalaten van de klant om de programmatuur tijdig te laten onderhouden;
  f. het gebruik van een oude versie van de programmatuur die niet meer door de DHK Company wordt onderhouden;
  g. herstel van verminkte of verloren gegane gegevens;
  h. andere niet aan de DHK Company toe te rekenen oorzaken.
 2. Indien de DHK Company onderhoud verricht of andere werkzaamheden uitvoert kan de DHK Company de kosten van dat onderhoud of die werkzaamheden volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening brengen, hetgeen het overigens door de klant verschuldigde wegens onderhoud onverlet laat.

Artikel 21 – Klachtenregeling

 1. De klant dient een door de DHK Company geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoord een geleverd product of verleende dienst aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant de DHK Company zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. De klant dient de DHK Company uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo getailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming zodat de DHK Company in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen beide partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op de lopende werkzaamheden, kan in dit er in ieder geval niet toe leiden dat De DHK Company gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
 7. Klachten kunnen kenbaar gemaakt worden middels de contactpagina op de website of direct te mailen naar [email protected]. De klacht zal binnen maximaal 4 weken in behandeling worden genomen.
 8.  Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van de DHK Company, integraal voor rekening van de klant.

Artikel 22 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de DHK Company en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 23 – Vervaltermijn

 1. Elk recht van de klant op schadevergoeding van de DHK Company vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 24 – Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan de klant ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uit sluitend bij de DHK Company , diens licentiegevers of diens toeleveranciers. De klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze algemene voor waarden en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan de klant toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden.
 2. Het is de klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, data- bestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.
 3. Ook indien de overeenkomst niet uitdrukkelijk in een bevoegdheid daartoe voorziet, is de DHK Company toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van de programmatuur, apparatuur, databestanden, websites en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Het is de klant nimmer toegestaan een dergelijke technische voorziening te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen.
 4. De DHK Company vrijwaart de klant tegen elke rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door de DHK Company zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van die derde, onder de voorwaarde dat de klant de DHK Company onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Een overeenkomst waarbij de klant digitale inhoud en diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en diensten door de DHK Company worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de DHK Company.. De klant zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan de DHK Company verlenen om zich, indien nodig in naam van de klant, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt met door de klant ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan de DHK Company ter beschikking gestelde materialen, dan wel met wijzigingen die de klant zonder schriftelijke toestemming van de DHK Company in de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of door een derde heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door de DHK Company zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom of indien naar het oordeel van de DHK Company een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal de DHK Company , indien mogelijk, zorg dragen dat de klant het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande vrijwaringsverplichting van de DHK Company is uitgesloten.
 5. De klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan de DHK Company van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s, hyper- links etc.), databestanden of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). De klant vrijwaart de DHK Company tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van die derde.

Artikel 25 – Minimum leeftijd

 1. De overeenkomst kan alleen aangegaan worden indien de klant een minimum leeftijd van 18 jaar heeft.
 2. Door tijdens het bestelproces de algemene voorwaarden te accepteren en op de knop “Ik ben minimaal 18 jaar en wil bestellen met betalingsverplichting” te drukken verklaard u dat u de minimale leeftijd van 18 heeft of bent gepasseerd.

Artikel 26 – Garantie

 1.  De DHK Company staat er niet voor in dat de aan de klant ter beschikking gestelde programmatuur geschikt is voor het feitelijke en/of beoogde gebruik door de klant. De DHK Company garandeert evenmin dat de programmatuur zonder onder breking, fouten of gebreken zal werken of dat steeds alle fouten en gebreken worden verbeterd.
 2. De DHK Company zal zich naar beste vermogen ervoor inspannen fouten in de programmatuur binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van drie maanden na aflevering gedetailleerd omschreven schriftelijk bij de DHK Company zijn gemeld. Het herstel wordt gratis uitgevoerd, tenzij de programmatuur in opdracht van de klant is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval de DHK Company volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening zal brengen. De DHK Company kan volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van de klant of van andere niet aan de DHK Company toe te rekenen oorzaken of indien de fouten bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden ontdekt. De herstelverplichting vervalt indien de klant zonder schriftelijke toestemming van de DHK Company wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of laat aanbrengen, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.
 3. Herstel van fouten geschiedt op een door de DHK Company te bepalen locatie. De DHK Company is steeds gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleem vermijdende beperkingen in de programmatuur aan te brengen.
 4. De DHK Company is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.
 5. De DHK Company heeft geen verplichting tot herstel van fouten die na afloop van de in lid 2 bedoelde garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen partijen een separate onderhoudsovereenkomst is afgesloten die een zodanige plicht tot herstel omvat.

Artikel 27 – Gebruiksbeperkingen

 1. De klant zal de tussen partijen overeengekomen beperkingen in het recht tot gebruik van de programmatuur steeds stipt naleven. De klant is zich er van bewust dat schending van een overeengekomen gebruiksbeperking zowel een toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst met de DHK Company inhoudt alsook inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van de programmatuur vormt. De overeengekomen gebruiksbeperkingen kunnen onder meer betrekking hebben op:
  a. het soort of type apparatuur waarvoor de programmatuur bestemd is, en/of
  b. het maximaal aantal verwerkingseenheden waarvoor de programmatuur bestemd is, en/of
  c. bepaalde – al dan niet met naam of functie aangeduide – personen die binnen de organisatie van de klant de programmatuur mogen gebruiken, en/of
  d. het maximaal aantal gebruikers dat – al dan niet gelijktijdig – binnen de organisatie van de klant de programmatuur mag gebruiken, en/of
  e. de locatie waarop de programmatuur gebruikt mag worden, en/of
  f. bepaalde vormen en doeleinden van gebruik (bijv. zakelijk gebruik of gebruik voor privé- doeleinden), en/of
  g. iedere andere kwantitatieve of kwalitatieve beperking.
 2. Indien partijen zijn overeengekomen dat de programmatuur uitsluitend in combinatie met bepaalde apparatuur of een bepaalde soort of type apparatuur gebruikt mag worden, is de klant gerechtigd bij eventuele storing van de desbetreffende apparatuur de programmatuur voor de duur van de storing op andere apparatuur van hetzelfde soort en type te gebruiken.
 3. De DHK Company kan verlangen dat de klant de programmatuur niet in gebruik neemt dan nadat de klant bij de DHK Company, diens toeleverancier of de producent van de programmatuur één of meer codes (wachtwoorden, identiteitscodes etc.), benodigd voor het gebruik, heeft aangevraagd en verkregen. De DHK Company is steeds gerechtigd technische maatregelen te doen nemen ter bescherming van de programmatuur tegen onrechtmatig gebruik en/of tegen gebruik op een andere wijze of voor andere doeleinden dan tussen partijen is overeengekomen.
 4. De klant zal nimmer technische voorzieningen die bedoeld zijn om de programmatuur te beschermen, (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.
 5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, mag de klant de programmatuur uitsluitend in en ten behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en uitsluitend voor het beoogd gebruik. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de klant de programmatuur niet gebruiken voor de verwerking van gegevens ten behoeve van derden, zoals ‘time-sharing’, ‘application service provision’, ‘software as a service’ en ‘outsourcing’.
 6. Het is de klant niet toegestaan de programmatuur, de dragers waarop de programmatuur is vastgelegd en de bij de terbeschikkingstelling van de programmatuur door de DHK Company verstrekte certificaten van echtheid te verkopen, te verhuren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen. Evenmin zal de klant een derde al dan niet op afstand – toegang geven tot de programmatuur of de programmatuur bij een derde ter hosting onderbrengen, ook niet indien de desbetreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van de klant gebruikt.
 7. De klant zal desgevraagd onverwijld zijn volle medewerking verlenen aan een door of namens de DHK Company uit te voeren onderzoek betreffende het naleven door de klant van de overeengekomen gebruiksbeperkingen. De klant zal op eerste ver- zoek van de DHK Company toegang tot zijn gebouwen en systemen aan de DHK Company verlenen. De DHK Company zal alle vertrouwelijk te achten bedrijfsinformatie die de DHK Company in het kader van een dergelijk onderzoek van of bij de klant verkrijgt, voor zover die informatie niet het gebruik van de programmatuur zelf betreft, vertrouwelijk behandelen.

Artikel 28 – Aflevering en installatie

 1. De DHK Company zal de programmatuur met gebruikmaking van telecommunicatiefaciliteiten (online) aan de klant afleveren. De DHK Company bepaalt de wijze van aflevering.
 2. Uitsluitend indien schriftelijk tussen partijen overeengekomen, zal de DHK Company de programmatuur bij de klant installeren. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal de klant zelf de programmatuur installeren, inrichten, instellen, tunen en indien nodig de gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de DHK Company niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.
 3. De terbeschikkingstelling van gebruikersdocumentatie geschiedt in digitale vorm met een door de DHK Company te bepalen inhoud. De DHK Company beslist over de vorm en de taal waarin de gebruikersdocumentatie wordt verstrekt.

Artikel 29 – Gebruiksrechtvergoeding

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de tussen partijen overeengekomen gebruiksrechtvergoeding verschuldigd op de tussen partijen overeengekomen tijdstippen of, bij gebreke van een overeengekomen tijdstip:
  a. indien partijen niet zijn overeengekomen dat de DHK Company zorg draagt voor installatie van de programmatuur: bij aflevering van de programmatuur of, ingeval van periodiek verschuldigde gebruiksrechtvergoedingen, bij aflevering van de programmatuur en vervolgens bij aanvang van iedere nieuwe gebruiksrechttermijn;
  b. indien partijen wel zijn overeengekomen dat de DHK Company zorg draagt voor installatie van de programmatuur: bij voltooiing van de installatie van de programmatuur of, ingeval van periodiek verschuldigde gebruiksrechtvergoedingen, bij voltooiing van de installatie van de programmatuur en vervolgens bij aanvang van iedere nieuwe gebruiksrechttermijn.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de DHK Company niet gehouden tot installatie en aanpassing van de programmatuur. Indien in afwijking van het vorenstaande door de DHK Company tevens installatiewerkzaamheden of werkzaam- heden inzake aanpassing van de programmatuur verricht moeten worden, kan de DHK Company verlangen dat de klant daarvoor een separate schriftelijke overeenkomst aangaat. Deze prestaties worden in voorkomend geval separaat tegen de gebruikelijke tarieven van de DHK Company in rekening gebracht.

Artikel 30 – Levering en uitvoering

 1. De DHK Company zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het e-mailadres dat de klant aan de DHK Company kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 5 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de DHK Company geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de DHK Company het bedrag dat de klant betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de DHK Company tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan de DHK Company bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 31 – Duur, opzegging en verlenging

 1. De overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de programmatuur wordt aangegaan voor de duur van 1 maand. De overeenkomst vangt aan op de dag van terbeschikkingstelling van de programmatuur aan de klant. De duur van de overeenkomst kan daarna voor de duur van één maand door de klant worden verlengd.
 2. De DHK Company is bij of na het einde van het gebruiksrecht niet gehouden de klant bijstand te verlenen met het oog op een door de klant gewenste dataconversie
 3. De klant kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 4. De klant kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  – tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  – altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de DHK Company voor zichzelf heeft bedongen.
 5. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur

Artikel 32 – Wijziging van deze voorwaarden

 1. De DHK Company behoudt het recht voor om wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen.
 2. Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden moeten schriftelijk worden vastgelegd gezamenlijk met de klant.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

 Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:
DHK Company
Oosteinde 70-11
2548 AM, Den Haag
[email protected]

Omschrijving:

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]* de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, herroep/herroepen*

Gegevens klant:

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam klant(en)]

[Adres klant(en)]

[Handtekening klant(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Privacybeleid & Cookieverklaring
Wanneer u gebruik wilt maken van de website hyperventilatie.eu en de bijbehorende O2H-Methode applicatie vanuit app.hyperventilatie.eu dient u akkoord te gaan met ons cookie- en privacy beleid. Meer informatie over beide onderdelen zijn terug te vinden via de links onderaan te pagina.